Consulate General of Vietnam
5251 Westheimer Rd, Suite 1100
Houston, Texas 77056
United States
Tel: 713-850-1233 | 713-840-0096
Fax: 713-840-0159 | 713-871-0312
Mon - Fri: 09:00am - 12:00pm
Local Time:
Vietnam Time:  Thanh Nien News Online | Thanh Nien Daily
Thanh Nien News Online | Thanh Nien Daily
  Consulate Latest News

Liên kết web
Liên kết webLiệt kê danh sách các trang web hay và báo cho tất cả mọi người