Consulate General of Vietnam
5251 Westheimer Rd, Suite 1100
Houston, Texas 77056
United States
Tel: 713-850-1233 | 713-840-0096
Fax: 713-840-0159 | 713-871-0312
Mon - Fri: 09:00am - 12:00pm
Local Time:
Vietnam Time:Thông báo của TAND tỉnh Quảng Ngãi
There are no translations available.

TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 525/TB- TA

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO

“Về việc mở lại phiên tòa”

Kính gửi: Ông Ngô Chí Tạo , sinh ngày: 20/6/1964

Địa chỉ: 1915 Richmond Drive, Apt. 132 Texarkana, Texas 75503 – USA.

Ngày 31/5/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ra Quyết định đưa vụ án ra xét xử đối với vụ án Hôn nhân và gia đình sơ thẩm thụ lý số: 02/2016/TLST-HNGĐ ngày 06 tháng 5 năm 2016 về việc “Ly hôn” giữa:

- Nguyên đơn: Chị Bùi Thị Kim Thoa, sinh ngày 05/10/1985.

Địa chỉ: Thôn Cổ Lũy Làng Cá, xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Bị đơn: Ông Ngô Chí Tạo (Ngo Chi Tao Willie), sinh ngày 20/6/1964.

Địa chỉ: 1915 Richmond Drive, Apt. 132 Texarkana, Texas 75503 – USA.

Thời gian mở phiên tòa: 7 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 7 năm 2017.

Địa điểm mở phiên tòa: Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Địa chỉ: Số 203 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Trường hợp ông vắng mặt tại phiên tòa ngày 28 tháng 7 năm 2017 thì Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi sẽ mở lại phiên tòa vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8 năm 2017.

Nếu ông tiếp tục vắng mặt tại phiên tòa ngày 10 tháng 8 năm 2017 thì Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiến hành xét xử vắng mặt ông theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Nơi nhận: THẨM PHÁN

- Như trên;

- Lưu hồ sơ vụ án. Lê Thị Mỹ Giang

 

_____________________________

TÒA ÁN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NGÃI

Độc lập - Tự do  - Hạnh Phúc

Số: 277/2017/QĐXXST-HNGĐ

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ vào các Điều 48, Điều 203 và Điều 220 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án Hôn nhân và gia đình sơ thẩm thụ lý số: 02/2016/TLST-HNGĐ ngày 06 tháng 5 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Hôn nhân và gia đình về việc: “Ly hôn” giữa:

- Nguyên đơn: Chị Bùi Thị Kim Thoa, sinh ngày 05/10/1985.

Địa chỉ: Thôn Cổ Lũy Làng Cá, xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Bị đơn: Ông Ngô Chí Tạo (Ngo Chi Tao Willie), sinh ngày 20/6/1964.

Địa chỉ: 1915 Richmond Drive, Apt. 132 Texarkana, Texas 75503 – USA.

Thời gian mở phiên tòa: 7 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 7 năm 2017.

Địa điểm mở phiên tòa: Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Địa chỉ: Số 203 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Vụ án được xét xử công khai.

2. Những người tiến hành tố tụng:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa :  Bà Lê Thị Mỹ Giang.

Các Hội thẩm nhân dân:                Ông Nguyễn Chí Tuyển.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung.

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Đỗ Quang Hải.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Kim Phượng – Kiểm sát viên.

THẨM PHÁN

Lê Thị Mỹ Giang

 

-------------------------------------------------------------

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NGÃI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 318/GTT-TA

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 5 năm 2017

GIẤY TRIỆU TẬP

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Triệu tập: Ông Ngô Chí Tạo (Ngo Chi Tao Willie) - Sinh ngày: 20/6/1964.

Trú tại: 1915 Richmond Drive, Apt. 132 Texarkana, Texas 75503 – USA.

Là bị đơn trong vụ án “Ly hôn”.

Đúng 7 giờ 30 phút ngày 28 tháng 7 năm 2017.

Có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ: Số 203 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi.

Để trình bày trước phiên toà sơ thẩm.

 

THẨM PHÁN

Lê Thị Mỹ Giang